Вниманию акционеров ЧАО «СК «МЕГА-ГАРАНТ-ЖИЗНЬ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ-ЖИТТЯ» (далі за текстом — Товариство), код за ЄДРПОУ 30359111, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського 6/8 повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2020 року о 12-00 за адресою: 61057, м.Харків, вул. Донця-Захаржевського 6/8, четвертий поверх, кімната 406.

Проект порядку денного:

1) Обрання складу лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Для проведення річних Загальних зборів ПрАТ «СК «МЕГА–ГАРАНТ-ЖИТТЯ» обрати Лічильну комісію у складі двох осіб – Сідельнікова Н.М., Пилипенко І.В. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах.

2) Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів Кіпотя Р.М., а секретарем річних Загальних зборів — Погорєлову Н.В.

3) Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ-ЖИТТЯ» за 2019 рік.

4) Про визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році.

Проект рішення: Збитки, що виникли за результатами діяльності Товариства у 2019 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

5) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ-ЖИТТЯ» за 2019 рік та вважати її роботу за звітний період задовільною.

6) Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора ПрАТ «СК «МЕГА–ГАРАНТ-ЖИТТЯ» за 2019 рік та вважати його роботу за звітний період задовільною.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, — 16 квітня 2020 року.

Реєстрація акціонерів відбуватиметься «23» квітня 2020 року за місцем проведення річних загальних зборів з 11-30 до 11-50 за київським часом.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів — документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

— керівник акціонера-юридичної особи — витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, — рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

— представник акціонера за довіреністю — оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 61057, м.Харків, вул. Донця-Захаржевського 6/8, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів — за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Директор Товариства Мікрюков Андрій Олександрович.

Кожен акціонер (згідно ст. 38 Закону «Про акціонерні товариства») має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Загальна кількість акцій станом на 16.03.2020 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства,  які відбудуться 23 квітня 2020 року: 12069000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 16.03.2020 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2020 року: 12069000 штук.

 

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів, а також інша інформація, відповідно до вимог частини 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  https://megagarant.com/uk/company-life/.

Довідки за телефоном: (057) 719-68-22.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ-ЖИТТЯ» (тис. грн.)*

Найменування показника період
Звітний (2019 рік) Попередній (2018 рік)
Усього активів

44 580

26 647

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9

Сумарна дебіторська заборгованість

14 754

18 683

Гроші та їх еквіваленти

88

266

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

18 344

18 234

Власний капітал

44 433

26 426

Статутний капітал

21 483

21 483

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

97

204

Поточні зобов’язання і забезпечення

50

17

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

110

( 30 )

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12 069 000

12 069 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,00911

(0,00249)

 

 

Директор ПрАТ «СК «МЕГА – ГАРАНТ- ЖИТТЯ»          /підпис /               Мікрюков А.О.